பலன்களை மற்றவர்களிடம் பங்குபோடும்போது பலன்கள் பல மடங்காகும்

வணக்கம் சிவகுருசிவசித்தன் அவர்களுக்கு       நான் ஒளித்திருத்தலத்தில் சிவகுருவிடம் வாசிதேகக்கலையை உணவுக்கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றி பயிற்சிகள் பண்ணுவதால் வேறு எங்குமே எவராலுமே முடியவே முடியாததையும் முடித்து அவர்களின் துன்பங்களை தீர்த்து பிணிகளின் வேதனைகளை தீர்த்து அவர்களின் கண்ணீரை நிறுத்தும். அவர் ஆற்றிய பேராற்றலை அந்த பயிற்சியாளர்களே உருக்கத்துடன் சொல்வதை முகநூலில் போஸ்ட் பண்ணும் சாதாரண ஊழியன் நான்.  இந்த உண்மையான நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பலபேர்களின் வேதனைகளை தீர்க்கும் ஒரு உண்மையான தூண்டு கோலாக அமைகிறது. .தான்…