மதிப்பு மரியாதை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுவது சேவையே அல்ல

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! மற்ற மையங்களில் உள்ளது போல எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனின் குருகுலத்தில் மூத்த சேவையாளர் என்ற தகுதி யாருக்கும் கிடையாது. ஏன்? “மதிப்பு மரியாதை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுவது சேவையே அல்ல. பலன் கருதாமல் எந்தப் பணியாக இருந்தாலும் இன்முகத்துடன் செய்யப்படுவதே சேவை ஆகும்.” அனுதினமும் நொடி தோறும் அனைத்து ஜீவராசிகளிடமும் உண்மையாக இருக்க வேண்டியது தலையாய கடமை ஆகும். அப்படி ஒருவர் கூட இல்லாதது தான் மூத்த சேவையாளர் என்ற நிலை…